تاریخ امروز:30 تیر 1403

دانلود فایل

با سلام

توسط تکه کد زیر میتونید با کمک php یک فایل رو دانلود کنید :
[php]
< ?php $filename = $_GET['filename']; $download_path = "ficheros/"; if(eregi("\.\.", $filename)) die("I'm sorry, you may not download that file."); $file = str_replace("..", "", $filename); if(eregi("\.ht.+", $filename)) die("I'm sorry, you may not download that file."); $file = "$download_path$file"; if(!file_exists($file)) die("I'm sorry, the file doesn't seem to exist."); $type = filetype($file); $today = date("F j, Y, g:i a"); $time = time(); header("Content-type: $type"); header("Content-Disposition: attachment;filename=$filename"); header("Content-Transfer-Encoding: binary"); header('Pragma: no-cache'); header('Expires: 0'); set_time_limit(0); readfile($file); ?>
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *