تاریخ امروز:29 فروردین 1403

باز کردن فایل tar با php

با سلام

توسط تابع زیر میتونید این کار را انجام دهید :
[php]
< ?php function untar($tarfile,$outdir=\"./\",$chmod=null) { $TarSize = filesize($tarfile); $TarSizeEnd = $TarSize - 1024; if($outdir!=\"\"&&!file_exists($outdir)) { mkdir($outdir,0777); } $thandle = fopen($tarfile, \"r\"); while (ftell($thandle)<$TarSizeEnd) { $FileName = $outdir.trim(fread($thandle,100)); $FileMode = trim(fread($thandle,8)); if($chmod===null) { $FileCHMOD = octdec(\"0\".substr($FileMode,-3)); } if($chmod!==null) { $FileCHMOD = $chmod; } $OwnerID = trim(fread($thandle,8)); $GroupID = trim(fread($thandle,8)); $FileSize = octdec(trim(fread($thandle,12))); $LastEdit = trim(fread($thandle,12)); $Checksum = trim(fread($thandle,8)); $FileType = trim(fread($thandle,1)); $LinkedFile = trim(fread($thandle,100)); fseek($thandle,255,SEEK_CUR); if($FileType==\"0\") { $FileContent = fread($thandle,$FileSize); } if($FileType==\"1\") { $FileContent = null; } if($FileType==\"2\") { $FileContent = null; } if($FileType==\"5\") { $FileContent = null; } if($FileType==\"0\") { $subhandle = fopen($FileName, \"a+\"); fwrite($subhandle,$FileContent,$FileSize); fclose($subhandle); chmod($FileName,$FileCHMOD); } if($FileType==\"1\") { link($FileName,$LinkedFile); } if($FileType==\"2\") { symlink($LinkedFile,$FileName); } if($FileType==\"5\") { mkdir($FileName,$FileCHMOD); } //touch($FileName,$LastEdit); if($FileType==\"0\") { $CheckSize = 512; while ($CheckSize<$FileSize) { if($CheckSize<$FileSize) { $CheckSize = $CheckSize + 512; } } $SeekSize = $CheckSize - $FileSize; fseek($thandle,$SeekSize,SEEK_CUR); } } fclose($thandle); return true; } ?>
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *