تاریخ امروز:29 فروردین 1403

تابع whois

تابع زیر خیلی ساده هستش میتونید به راحتی گسترشش بدید :
[php]
< ? function whois($domain, $server="www.geektools.com") { $fp = fsockopen ($server, 43, &$errnr, &$errstr) or die("$errno: $errstr"); fputs($fp, "$domain\n"); while (!feof($fp)) echo fgets($fp, 2048); fclose($fp); } ?>
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *