تاریخ امروز:2 خرداد 1401

یک تابع برای جلوگیری از Injection

این تابع ورودی ها رو ایزوله می کند :
[php]
function AntiInject( $Source ){
$Source = htmlspecialchars(trim($Source ));
if(! get_magic_quotes_gpc() ) {
$Source = addslashes( $Source );
}
return mysql_real_escape_string(stripslashes($Source));
}
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.