تاریخ امروز:29 فروردین 1403

پروژه دوم استاد راد ، درس برنامه نویسی پیشرفته،اردیبهشت 1390

با سلام

این پروژه رو برای چند تن از دوستام نوشتم ، چند روز پیش تحویل دادن و برای همین منتشرش کردم 🙂

برای دیدن سورس پروژه به ادامه مطلب بروید .

سورس پروژه :

[html]#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
int counter1=0;
int counter2=0;
int id[20];
int nomre[20][10];
char name[20][20];
char dars[10][20];
menu();
getdars();
getnomre();
getname();
shagerdaval();
chap();
miangin();
main()
{
menu();
}
//end main
///////////////////////////////////////////////////////////
menu()
{
clrscr();
int a;
cout << “Lotfan adade gozineye morede nazar khod ra vared konid :”<<endl;
cout << “1.sabte name daneshju\n2.sabte durus\n3.sabte nomre\n4.shagerd aval\n5.chap\n6.miangin nomre 1 dars\n7.khuruj”<<endl;
cout <<“entekhabe shoma: “;
cin >>a;
switch(a)
{
case 1:
getname();
case 2:
getdars();
case 3:
getnomre();
case 4:
shagerdaval();
case 5:
chap();
case 6:
miangin();
case 7:
exit(0);
}

}
//end menu
///////////////////////////////////////////////////////////
getname()
{
char ch;
do
{
cout << “lotfan name va shomare daneshjuie daneshjue “<<(counter1+1) <<” ra vared konid”<<endl;
cout << “name daneshju : “;
cin >> name[counter1];
cout << “\nshomare daneshjui daneshju : “;
cin >> id[counter1];
counter1++;
cout<< “aya mikhahid edame dahid?(y/n)”;
cin >> ch;
}
while(ch==’y’ || ch == ‘Y’);
cout <<“barye edame yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
// end get name
///////////////////////////////////////////////////////////
getdars()
{
char ch;
do
{
cout << “name darse “<< (counter2+1) << ” ra vared konid : “;
cout << “\nname dars : “;
cin >> dars[counter2];
counter2++;
cout<< “\naya mikhahid edame dahid?(y/n)”;
cin >> ch;
}
while(ch==’y’ || ch == ‘Y’);
cout <<“barye edame yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
// end get dars
///////////////////////////////////////////////////////////
getnomre()
{
if(counter1==0 || counter2==0)
{
cout << “shoma meghdari vared nakardeid”<<endl;
cout << “baraye bazgashtan be menu yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
for(int i=0;i<counter1;i++)
{for(int j=0 ; j<counter2 ; j++)
{
cout << “lotfan nomreye daneshju “<< name[i] <<“ba shomare daneshjui “<< id[i] <<” dar darse “<< dars[j] <<” ra vared konid”<<endl;
cin >> nomre[i][j];
}
}
cout << “\nbaraye edame yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
// end get nomre
///////////////////////////////////////////////////////////////
shagerdaval()
{
if(counter1==0 || counter2==0)
{
cout << “shoma meghdari vared nakardeid”<<endl;
cout << “baraye bazgashtan be menu yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
int ave[20],max=0,w;
for (int k=0;k<20;k++)
{ave[k]=0;
}
//////////////////////////
for(int i=0;i<counter1;i++)
{for(int j=0 ; j<counter2 ; j++)
{
ave[i]=ave[i]+nomre[i][j];
}}
///////////////////////////
for (int p=0;p<counter1;p++)
{
ave[p]=(ave[p]/counter2);
}
///////////////////////////
for (int q=0;q<counter1;q++)
{
if(max<ave[q])
{max=ave[q];
w=q;}
}
cout << “danshju ba shomare daneshjui ” << id[w] <<” ba name “<< name[w] <<” ba nomreye ” <<max<<” shagerd aval shode ast”<<endl;
cout << “baraye edame yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
// end shagerd aval
///////////////////////////////////////////////////////////////
chap()
{
if(counter1==0 || counter2==0)
{
cout << “shoma meghdari vared nakardeid”<<endl;
cout << “baraye bazgashtan be menu yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
int i,j;
cout<<“\n”;
for(i=0;i<counter1;i++)
{cout<<“name:”<< name[i] <<” shomare daneshjui: “<<id[i]<<” >>”;
for(j=0;j<counter2;j++)
{
cout <<dars[j]<<” : “<< nomre[i][j]<<”  “;
}
cout << “\n”;
}
cout << “\nbaraye edame yek dokme ra feshar dahid” ;
getch();
menu();
}
// end chap
///////////////////////////////////////////////////////////////
miangin()
{
if(counter1==0 || counter2==0)
{
cout << “shoma meghdari vared nakardeid”<<endl;
cout << “baraye bazgashtan be menu yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();
}
int ave[10];
for(int s=0;s<10;s++)
{
ave[s]=0;
}
for(int j=0 ; j<counter2 ; j++)
{for(int i=0;i<counter1;i++)
{
ave[j]=ave[j]+nomre[i][j];
}}
for(int k=0;k<counter2;k++)
{
ave[k]=(ave[k]/counter1);
}
for (int q=0;q<counter2;q++)
{
cout << “miangin dars ” << dars[q] << “:” << ave[q]<<“\n”;
}
cout << “baraye edame yek dokme ra feshar dahid”;
getch();
menu();}
// end miangin
//////////////////////////////////////////////////////////////[/html]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *