تاریخ امروز:2 تیر 1403
استفاده از crud در لاراول

استفاده از CRUD در لاراول

CRUD مخفف ۴ کلمه هستش: Creat,Read,Update,Delete. میشه گفت ۴ عمل اصلی که شما با دیتابیس در سایت انجام میدید. برای استفاده از CRUD در لاراول، می‌تونید از Artisan استفاده کنید. ابتدا پروژه لاراول خودتون رو ایجاد کنید:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

سپس تنظیمات دیتابیس رو در .env پروژه وارد کنید:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=here your database name(blog)
DB_USERNAME=here database username(root)
DB_PASSWORD=here database password(root)

یک Migration بسازید:

php artisan make:migration create_products_table --create=products

حالا در پوشه database/migration فایل ایجاد شده را به صورت زیر تغییر دهید:

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateProductsTable extends Migration
{
  /**
  * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->text('detail');
      $table->timestamps();
    });
  }
  /**

   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('products');
  }
}

و دستور زیر را وارد کنید که جدول شما ساخته شود:

php artisan migrate

حالا Controller و Model رو درست می‌کنیم:

php artisan make:controller ProductController --resource --model=Product

با اجرای این دستور، فایل app/Http/Controllers/ProductController.php ایجاد میشه که این Controller شامل این موارد میشود:

 • index()
 • creat()
 • store()
 • show()
 • edit()
 • update()
 • destroy()

حالا دستورات زیر رو در این فایل قرار بدید:

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Product;
use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $products = Product::latest()->paginate(5);
    return view('products.index',compact('products'))
      ->with('i', (request()->input('page', 1) - 1) * 5);
  }
  
  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    return view('products.create');
  }
  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'detail' => 'required',
    ]);
    Product::create($request->all());
    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product created successfully.');
  }
  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(Product $product)
  {
    return view('products.show',compact('product'));
  }

  

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(Product $product)
  {
    return view('products.edit',compact('product'));
  }  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, Product $product)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'detail' => 'required',
    ]);
    $product->update($request->all());
    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product updated successfully');
  }
  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(Product $product)
  {
    $product->delete();
    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product deleted successfully');
  }

}

خب حالا در مدل خود به آدرس app/Product.php این دستورات را قرار دهید:

<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name', 'detail'
  ];
}

حالا میرسیم به بحث View ها. در مسیر resources/views یک پوشه با نام products ایجاد شده است که شامل این فایل‌ها می‌شود:

 1. layout.blade.php
 2. index.blade.php
 3. create.blade.php
 4. edit.blade.php
 5. show.blade.php

در فایل resources/views/products/layout.blade.php دستورات زیر را قرار بدهید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Laravel CRUD Application - tayyebi.com</title>
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-alpha/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
  @yield('content')
</div>
</body>
</html>

در فایل resources/views/products/index.blade.php دستورات زیر را قرار بدهید:

@extends('products.layout')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2>Laravel CRUD - Tayyebi.com</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-success" href="{{ route('products.create') }}"> Create New Product</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  @if ($message = Session::get('success'))
    <div class="alert alert-success">
      <p>{{ $message }}</p>
    </div>
  @endif
  <table class="table table-bordered">
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Name</th>
      <th>Details</th>
      <th width="280px">Action</th>
    </tr>
    @foreach ($products as $product)
    <tr>
      <td>{{ ++$i }}</td>
      <td>{{ $product->name }}</td>
      <td>{{ $product->detail }}</td>
      <td>
        <form action="{{ route('products.destroy',$product->id) }}" method="POST">
          <a class="btn btn-info" href="{{ route('products.show',$product->id) }}">Show</a>
          <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.edit',$product->id) }}">Edit</a>
          @csrf
          @method('DELETE')
          <button type="submit" class="btn btn-danger">Delete</button>
        </form>
      </td>
    </tr>
    @endforeach
  </table>
  {!! $products->links() !!}
@endsection

در فایل resources/views/products/create.blade.php دستورات زیر را قرار بدهید:

@extends('products.layout')
@section('content')
<div class="row">
  <div class="col-lg-12 margin-tb">
    <div class="pull-left">
      <h2>Add New Product</h2>
    </div>
    <div class="pull-right">
      <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.index') }}"> Back</a>
    </div>
  </div>
</div>

@if ($errors->any())
  <div class="alert alert-danger">
    <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your input.<br><br>
    <ul>
      @foreach ($errors->all() as $error)
        <li>{{ $error }}</li>
      @endforeach
    </ul>
  </div>
@endif
<form action="{{ route('products.store') }}" method="POST">
  @csrf
   <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Name:</strong>
        <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Name">
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Detail:</strong>
        <textarea class="form-control" style="height:150px" name="detail" placeholder="Detail"></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </div>
  </div>
</form>
@endsection

در فایل resources/views/products/edit.blade.php دستورات زیر را قرار دهید:

@extends('products.layout')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2>Edit Product</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.index') }}"> Back</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your input.<br><br>
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif

  <form action="{{ route('products.update',$product->id) }}" method="POST">
    @csrf
    @method('PUT')
     <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <strong>Name:</strong>
          <input type="text" name="name" value="{{ $product->name }}" class="form-control" placeholder="Name">
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <strong>Detail:</strong>
          <textarea class="form-control" style="height:150px" name="detail" placeholder="Detail">{{ $product->detail }}</textarea>
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
       <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
      </div>
    </div>
  </form>
@endsection

در فایل resources/views/products/show.blade.php دستورات زیر را وارد کنید:

@extends('products.layout')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2> Show Product</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.index') }}"> Back</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Name:</strong>
        {{ $product->name }}
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Details:</strong>
        {{ $product->detail }}
      </div>
    </div>
  </div>
@endsection

در نهایت می‌تونید دستور زیر رو بزنید:

php artisan serve

حالا از مرورگر خود می‌تونید این آدرس رو مشاهده کنید:

http://localhost:8000/products

2 Comments

 1. آواتار pejman mohammadiPejman mohammadi پاسخ

  سلام ، من توی این بحث Form از Crud به مشکل خوردم .

  4 تا عکس از کد و اجرا میفرستم .

  :: کد های Create.blade.php

  http://s15.picofile.com/file/8409172650/1.JPG

  :: کد های :: PostsConteroller

  http://s14.picofile.com/file/8409172676/2.JPG

  :: کد های :: Web.php

  http://s14.picofile.com/file/8409172692/3.JPG

  ::کد اجرایی صفحه cms.test/posts/create

  http://s15.picofile.com/file/8409172718/4.JPG

  ——————————————————————————–

  لطفا جواب رو یه خورده سریع تر از حالت عادی بفرستید .

  شفاف و کامل باشه که بتونم متوجه بشم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *