تاریخ امروز:6 خرداد 1403
Htaccess

افزایش سرعت سایت با htaccess

خب من از یه کد htaccess برای سایت‌هام استفاده می‌کنم که کمی سرعتشون رو افزایش بده.

لازم به ذکره سروری که ازش سرویس میگیرین مهم هستش که این ماژول‌ها رو نصب داشته باشه.

شاید یه روز وقت کردم خط به خطش رو توضیح دادم. این رو ذکر کنم که خط به خط این کدها در طول زمان نوشته شده.

AddDefaultCharset UTF-8
<IfModule mod_mime.c>
AddCharset UTF-8 .atom .css .js .json .rss .vtt .xml
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Handle Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>


<IfModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</IfModule>

FileETag None

<IfModule mod_alias.c>
<FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|txt|xsd|xsl|xml)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "VDI-Cache-System/3.2.3.1"
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
Header unset Last-Modified
</IfModule>
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(css|htc|js|asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
</FilesMatch>
</IfModule>

# Expires headers (for better cache control)
<IfModule mod_expires.c>
	ExpiresActive on
	ExpiresDefault               "access plus 1 month"
	ExpiresByType text/html           "access plus 0 seconds"
	ExpiresByType text/xml           "access plus 0 seconds"
	ExpiresByType application/xml        "access plus 0 seconds"
	ExpiresByType application/json       "access plus 0 seconds"
	ExpiresByType application/rss+xml      "access plus 1 hour"
	ExpiresByType application/atom+xml     "access plus 1 hour"
	ExpiresByType image/x-icon         "access plus 1 week"
	ExpiresByType image/gif           "access plus 4 months"
	ExpiresByType image/png           "access plus 4 months"
	ExpiresByType image/jpeg          "access plus 4 months"
	ExpiresByType image/webp          "access plus 4 months"
	ExpiresByType video/ogg           "access plus 1 month"
	ExpiresByType audio/ogg           "access plus 1 month"
	ExpiresByType video/mp4           "access plus 1 month"
	ExpiresByType video/webm          "access plus 1 month"
	ExpiresByType text/x-component       "access plus 1 month"
	ExpiresByType application/x-font-ttf    "access plus 1 month"
	ExpiresByType font/opentype         "access plus 1 month"
	ExpiresByType application/x-font-woff    "access plus 1 month"
	ExpiresByType application/x-font-woff2   "access plus 1 month"
	ExpiresByType image/svg+xml         "access plus 1 month"
	ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
	ExpiresByType text/css           "access plus 1 year"
	ExpiresByType application/javascript    "access plus 1 year"
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
SetOutputFilter DEFLATE
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_headers.c>
SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip|exe|flv|mov|wma|mp3|avi|swf|mp?g|mp4|webm|webp|pdf)$ no-gzip dont-vary
</IfModule>
</IfModule>

<IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
		             application/javascript \
		             application/json \
		             application/rss+xml \
		             application/vnd.ms-fontobject \
		             application/x-font-ttf \
		             application/xhtml+xml \
		             application/xml \
		             font/opentype \
		             image/svg+xml \
		             image/x-icon \
		             text/css \
		             text/html \
		             text/plain \
		             text/x-component \
		             text/xml
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary: Accept-Encoding
</IfModule>
</IfModule>
 FileETag MTime Size
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml text/css application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml application/javascript application/x-javascript
 ExpiresActive On
 ExpiresByType text/html "access 600 seconds"
 ExpiresByType application/xhtml+xml "access 600 seconds"
 ExpiresByType text/css "access 1 month"
 ExpiresByType text/javascript "access 1 month"
 ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
 ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
 ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
 ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
 ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
 ExpiresByType image/jpg "access 1 year" 
 ExpiresByType image/webp "access 1 year" 
 ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
 ExpiresByType image/png "access 1 year"
 ExpiresByType image/gif "access 1 year"
 ExpiresDefault "access 1 month"
  <filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf|webp)$">
   Header append Cache-Control "public" 
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(css)$">
   Header append Cache-Control "public"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(js)$">
   Header append Cache-Control "private"
  </filesMatch>
  <filesMatch "\.(x?html?|php)$">
   Header append Cache-Control "private, must-revalidate"
  </filesMatch>

  <ifModule mod_gzip.c>
  mod_gzip_on Yes
  mod_gzip_dechunk Yes
  mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
  mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
  mod_gzip_item_include mime ^text/.*
  mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
  mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
  mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
  </ifModule>
  <filesMatch ".(jpg|jpeg|png|gif|ico)$">
Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
</filesMatch>

<filesMatch ".(css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=2628000, public"
</filesMatch>

<IfModule pagespeed_module>
ModPagespeed on
AddOutputFilterByType MOD_PAGESPEED_OUTPUT_FILTER text/html
#ModPagespeedDisableFilters add_head,inline_import_to_link
#ModPagespeedDisableFilters combine_css,fallback_rewrite_css_urls,rewrite_style_attributes_with_url,flatten_css_imports
#ModPagespeedDisableFilters rewrite_javascript_inline,combine_javascript
#ModPagespeedDisableFilters inline_css,inline_javascript

#ModPagespeedForbidFilters add_head,inline_import_to_link
#ModPagespeedForbidFilters combine_css,fallback_rewrite_css_urls,rewrite_style_attributes_with_url,flatten_css_imports
#ModPagespeedForbidFilters rewrite_javascript_inline,combine_javascript
#ModPagespeedForbidFilters inline_css,inline_javascript

ModPagespeedJsPreserveURLs on
ModPagespeedImagePreserveURLs on
ModPagespeedCssPreserveURLs on
#ModPagespeedStatisticsLogging on


ModPagespeedEnableFilters inline_import_to_link 
ModPagespeedEnableFilters flatten_css_imports 
ModPagespeedEnableFilters combine_javascript 
ModPagespeedEnableFilters rewrite_javascript 
ModPagespeedEnableFilters move_css_to_head 
ModPagespeedEnableFilters move_css_above_scripts 
ModPagespeedEnableFilters lazyload_images


ModPagespeedEnableFilters rewrite_css
ModPagespeedEnableFilters combine_css
ModPagespeedEnableFilters recompress_images
ModPagespeedEnableFilters collapse_whitespace,remove_comments
ModPagespeedEnableFilters prioritize_critical_css
ModPagespeedEnableFilters defer_javascript
ModPagespeedEnableFilters sprite_images
ModPagespeedEnableFilters rewrite_images
ModPagespeedEnableFilters recompress_png
ModPagespeedEnableFilters convert_png_to_jpeg,convert_jpeg_to_webp
ModPagespeedEnableFilters collapse_whitespace,remove_comments
ModPagespeedEnableFilters resize_images
ModPagespeedEnableFilters responsive_images
</IfModule>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *