تاریخ امروز:29 فروردین 1403
ارسال ایمیل توسط لاراول

ارسال ایمیل از طریق لاراول

لاراول از کتابخانه SwiftMailer برای ارسال ایمیل‌هاش استفاده می‌کنه.

برای ارسال ایمیل ابتدا تنظیمات لازم را در فایل config/mail.php انجام می‌دهیم:

<?php
 
return [
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Mail Driver
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Laravel supports both SMTP and PHP's "mail" function as drivers for the
  | sending of e-mail. You may specify which one you're using throughout
  | your application here. By default, Laravel is setup for SMTP mail.
  |
  | Supported: "smtp", "sendmail", "mailgun", "mandrill", "ses",
  |      "sparkpost", "log", "array"
  |
  */
 
  'driver' => env('MAIL_DRIVER', 'sendmail'),
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | SMTP Host Address
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Here you may provide the host address of the SMTP server used by your
  | applications. A default option is provided that is compatible with
  | the Mailgun mail service which will provide reliable deliveries.
  |
  */
 
  'host' => env('MAIL_HOST', 'smtp.mailgun.org'),
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | SMTP Host Port
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This is the SMTP port used by your application to deliver e-mails to
  | users of the application. Like the host we have set this value to
  | stay compatible with the Mailgun e-mail application by default.
  |
  */
 
  'port' => env('MAIL_PORT', 587),
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Global "From" Address
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | You may wish for all e-mails sent by your application to be sent from
  | the same address. Here, you may specify a name and address that is
  | used globally for all e-mails that are sent by your application.
  |
  */
 
  'from' => [
    'address' => env('MAIL_FROM_ADDRESS', 'hello@example.com'),
    'name' => env('MAIL_FROM_NAME', 'Example'),
  ],
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | E-Mail Encryption Protocol
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Here you may specify the encryption protocol that should be used when
  | the application send e-mail messages. A sensible default using the
  | transport layer security protocol should provide great security.
  |
  */
 
  'encryption' => env('MAIL_ENCRYPTION', 'tls'),
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | SMTP Server Username
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | If your SMTP server requires a username for authentication, you should
  | set it here. This will get used to authenticate with your server on
  | connection. You may also set the "password" value below this one.
  |
  */
 
  'username' => env('MAIL_USERNAME'),
 
  'password' => env('MAIL_PASSWORD'),
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Sendmail System Path
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | When using the "sendmail" driver to send e-mails, we will need to know
  | the path to where Sendmail lives on this server. A default path has
  | been provided here, which will work well on most of your systems.
  |
  */
 
  'sendmail' => '/usr/sbin/sendmail -bs',
 
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Markdown Mail Settings
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | If you are using Markdown based email rendering, you may configure your
  | theme and component paths here, allowing you to customize the design
  | of the emails. Or, you may simply stick with the Laravel defaults!
  |
  */
 
  'markdown' => [
    'theme' => 'default',
 
    'paths' => [
      resource_path('views/vendor/mail'),
    ],
  ],
 
];

که اکثر تنظیماتش از .env میخونه.

حالا در ترمینال کد زیر را میزنیم:

php artisan make:mail DemoEmail

یه فایل داخل app/Mail به اسم DemoEmail ساخته میشه.

فایل رو باز می‌کنیم و اطلاعات زیر رو توش میزاریم:

<?php
 
namespace App\Mail;
 
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
 
class DemoEmail extends Mailable
{
  use Queueable, SerializesModels;
   
  /**
   * The demo object instance.
   *
   * @var Demo
   */
  public $demo;
 
  /**
   * Create a new message instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct($demo)
  {
    $this->demo = $demo;
  }
 
  /**
   * Build the message.
   *
   * @return $this
   */
  public function build()
  {
    return $this->from('sender@example.com')
          ->view('mails.demo')
          ->text('mails.demo_plain')
          ->with(
           [
              'testVarOne' => '1',
              'testVarTwo' => '2',
           ])
           ->attach(public_path('/images').'/demo.jpg', [
               'as' => 'demo.jpg',
               'mime' => 'image/jpeg',
           ]);
  }

حالا فایل resources/views/mails/demo.blade.php را میسازیم و باز می‌کنیم و اطلاعات زیر رو توش میزاریم:

Hello <i>{{ $demo->receiver }}</i>,
<p>This is a demo email for testing purposes! Also, it's the HTML version.</p>
 
<p><u>Demo object values:</u></p>
 
<div>
<p><b>Demo One:</b> {{ $demo->demo_one }}</p>
<p><b>Demo Two:</b> {{ $demo->demo_two }}</p>
</div>
 
<p><u>Values passed by With method:</u></p>
 
<div>
<p><b>testVarOne:</b> {{ $testVarOne }}</p>
<p><b>testVarTwo:</b> {{ $testVarTwo }}</p>
</div>
 
Thank You,
<br/>
<i>{{ $demo->sender }}</i>

و بعد فایل resources/views/mails/demo_plain.blade.php رو میسازیم و باز می‌کنیم:

Hello {{ $demo->receiver }},
This is a demo email for testing purposes! Also, it's the HTML version.
 
Demo object values:
 
Demo One: {{ $demo->demo_one }}
Demo Two: {{ $demo->demo_two }}
 
Values passed by With method:
 
testVarOne: {{ $testVarOne }}
testVarOne: {{ $testVarOne }}
 
Thank You,
{{ $demo->sender }}

حالا فرض می‌کنیم یه کنترل داریم به اسم MailController که از طریق اون میخوایم ارسال رو انجام بدیم:

<?php
namespace App\Http\Controllers;
 
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Mail\DemoEmail;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;
 
class MailController extends Controller
{
  public function send()
  {
    $objDemo = new \stdClass();
    $objDemo->demo_one = 'Demo One Value';
    $objDemo->demo_two = 'Demo Two Value';
    $objDemo->sender = 'SenderUserName';
    $objDemo->receiver = 'ReceiverUserName';
 
    Mail::to("receiver@example.com")->send(new DemoEmail($objDemo));
  }
}

به همین سادگی 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *