خانه » ایجاد subdomain در cpanel توسط php
آموزش PHP & MySQL

ایجاد subdomain در cpanel توسط php

از کد زیر برای ایجاد subdomain در cpanel استفاده نمایید.
[php] function create_subdomain($subDomain,$cPanelUser,$cPanelPass,$rootDomain) {

// $buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain;

$buildRequest = “/frontend/x3/subdomain/doadddomain.html?rootdomain=” . $rootDomain . “&domain=” . $subDomain . “&dir=public_html/subdomains/” . $subDomain;

$openSocket = fsockopen(‘localhost’,2082);
if(!$openSocket) {
return “Socket error”;
exit();
}

$authString = $cPanelUser . “:” . $cPanelPass;
$authPass = base64_encode($authString);
$buildHeaders = “GET ” . $buildRequest .”\r\n”;
$buildHeaders .= “HTTP/1.0\r\n”;
$buildHeaders .= “Host:localhost\r\n”;
$buildHeaders .= “Authorization: Basic ” . $authPass . “\r\n”;
$buildHeaders .= “\r\n”;

fputs($openSocket, $buildHeaders);
while(!feof($openSocket)) {
fgets($openSocket,128);
}
fclose($openSocket);

$newDomain = “http://” . $subDomain . “.” . $rootDomain . “/”;

// return “Created subdomain $newDomain”;

}

create_subdomain($subDomain,$cPanelUser,$cPanelPass,$rootDomain);
?>
[/php]

۲ نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید