خانه » یک تابع برای جلوگیری از Injection
آموزش PHP & MySQL

یک تابع برای جلوگیری از Injection

این تابع ورودی ها رو ایزوله می کند :
[php] function AntiInject( $Source ){
$Source = htmlspecialchars(trim($Source ));
if(! get_magic_quotes_gpc() ) {
$Source = addslashes( $Source );
}
return mysql_real_escape_string(stripslashes($Source));
}
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید