خانه » چک کردن صحیح بودن ایمیل با php
آموزش PHP & MySQL

چک کردن صحیح بودن ایمیل با php

سلام
این تابع برای چک کردن صحیح بودن ایمیل هستش
[php] function is_valid_email($email, $test_mx = false)
{
if(eregi(“^([_a-z0-9-]+)(\.[_a-z0-9-]+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$”, $email))
if($test_mx)
{
list($username, $domain) = split(“@”, $email);
return getmxrr($domain, $mxrecords);
}
else
return true;
else
return false;
}
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید