خانه » استفاده از CRUD در لاراول
استفاده از CRUD در لاراول
استفاده از CRUD در لاراول
آموزش PHP & MySQL

استفاده از CRUD در لاراول

CRUD مخفف ۴ کلمه هستش: Creat,Read,Update,Delete. میشه گفت ۴ عمل اصلی که شما با دیتابیس در سایت انجام میدید. برای استفاده از CRUD در لاراول، می‌تونید از Artisan استفاده کنید. ابتدا پروژه لاراول خودتون رو ایجاد کنید:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

سپس تنظیمات دیتابیس رو در .env پروژه وارد کنید:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=here your database name(blog)
DB_USERNAME=here database username(root)
DB_PASSWORD=here database password(root)

یک Migration بسازید:

php artisan make:migration create_products_table --create=products

حالا در پوشه database/migration فایل ایجاد شده را به صورت زیر تغییر دهید:

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateProductsTable extends Migration
{
  /**
  * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->text('detail');
      $table->timestamps();
    });
  }
  /**

   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('products');
  }
}

و دستور زیر را وارد کنید که جدول شما ساخته شود:

php artisan migrate

حالا Controller و Model رو درست می‌کنیم:

php artisan make:controller ProductController --resource --model=Product

با اجرای این دستور، فایل app/Http/Controllers/ProductController.php ایجاد میشه که این Controller شامل این موارد میشود:

 • index()
 • creat()
 • store()
 • show()
 • edit()
 • update()
 • destroy()

حالا دستورات زیر رو در این فایل قرار بدید:

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Product;
use Illuminate\Http\Request;

class ProductController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $products = Product::latest()->paginate(5);
    return view('products.index',compact('products'))
      ->with('i', (request()->input('page', 1) - 1) * 5);
  }
  
  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    return view('products.create');
  }
  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'detail' => 'required',
    ]);
    Product::create($request->all());
    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product created successfully.');
  }
  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(Product $product)
  {
    return view('products.show',compact('product'));
  }

  

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(Product $product)
  {
    return view('products.edit',compact('product'));
  }  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, Product $product)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'detail' => 'required',
    ]);
    $product->update($request->all());
    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product updated successfully');
  }
  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(Product $product)
  {
    $product->delete();
    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product deleted successfully');
  }

}

خب حالا در مدل خود به آدرس app/Product.php این دستورات را قرار دهید:

<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name', 'detail'
  ];
}

حالا میرسیم به بحث View ها. در مسیر resources/views یک پوشه با نام products ایجاد شده است که شامل این فایل‌ها می‌شود:

 1. layout.blade.php
 2. index.blade.php
 3. create.blade.php
 4. edit.blade.php
 5. show.blade.php

در فایل resources/views/products/layout.blade.php دستورات زیر را قرار بدهید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Laravel CRUD Application - tayyebi.com</title>
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-alpha/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
  @yield('content')
</div>
</body>
</html>

در فایل resources/views/products/index.blade.php دستورات زیر را قرار بدهید:

@extends('products.layout')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2>Laravel CRUD - Tayyebi.com</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-success" href="{{ route('products.create') }}"> Create New Product</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  @if ($message = Session::get('success'))
    <div class="alert alert-success">
      <p>{{ $message }}</p>
    </div>
  @endif
  <table class="table table-bordered">
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Name</th>
      <th>Details</th>
      <th width="280px">Action</th>
    </tr>
    @foreach ($products as $product)
    <tr>
      <td>{{ ++$i }}</td>
      <td>{{ $product->name }}</td>
      <td>{{ $product->detail }}</td>
      <td>
        <form action="{{ route('products.destroy',$product->id) }}" method="POST">
          <a class="btn btn-info" href="{{ route('products.show',$product->id) }}">Show</a>
          <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.edit',$product->id) }}">Edit</a>
          @csrf
          @method('DELETE')
          <button type="submit" class="btn btn-danger">Delete</button>
        </form>
      </td>
    </tr>
    @endforeach
  </table>
  {!! $products->links() !!}
@endsection

در فایل resources/views/products/create.blade.php دستورات زیر را قرار بدهید:

@extends('products.layout')
@section('content')
<div class="row">
  <div class="col-lg-12 margin-tb">
    <div class="pull-left">
      <h2>Add New Product</h2>
    </div>
    <div class="pull-right">
      <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.index') }}"> Back</a>
    </div>
  </div>
</div>

@if ($errors->any())
  <div class="alert alert-danger">
    <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your input.<br><br>
    <ul>
      @foreach ($errors->all() as $error)
        <li>{{ $error }}</li>
      @endforeach
    </ul>
  </div>
@endif
<form action="{{ route('products.store') }}" method="POST">
  @csrf
   <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Name:</strong>
        <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Name">
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Detail:</strong>
        <textarea class="form-control" style="height:150px" name="detail" placeholder="Detail"></textarea>
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </div>
  </div>
</form>
@endsection

در فایل resources/views/products/edit.blade.php دستورات زیر را قرار دهید:

@extends('products.layout')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2>Edit Product</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.index') }}"> Back</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <strong>Whoops!</strong> There were some problems with your input.<br><br>
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif

  <form action="{{ route('products.update',$product->id) }}" method="POST">
    @csrf
    @method('PUT')
     <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <strong>Name:</strong>
          <input type="text" name="name" value="{{ $product->name }}" class="form-control" placeholder="Name">
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div class="form-group">
          <strong>Detail:</strong>
          <textarea class="form-control" style="height:150px" name="detail" placeholder="Detail">{{ $product->detail }}</textarea>
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 text-center">
       <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
      </div>
    </div>
  </form>
@endsection

در فایل resources/views/products/show.blade.php دستورات زیر را وارد کنید:

@extends('products.layout')
@section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        <h2> Show Product</h2>
      </div>
      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.index') }}"> Back</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Name:</strong>
        {{ $product->name }}
      </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="form-group">
        <strong>Details:</strong>
        {{ $product->detail }}
      </div>
    </div>
  </div>
@endsection

در نهایت می‌تونید دستور زیر رو بزنید:

php artisan serve

حالا از مرورگر خود می‌تونید این آدرس رو مشاهده کنید:

http://localhost:8000/products

توضیحات کوتاه
استفاده از CRUD در لاراول
نام مقاله
استفاده از CRUD در لاراول
خلاصه
CRUD مخفف ۴ کلمه هستش: Creat,Read,Update,Delete. میشه گفت ۴ عمل اصلی که شما با دیتابیس در سایت انجام میدید. برای استفاده از CRUD در لاراول، می‌تونید از Artisan استفاده کنید.
نویسنده
نشر دهنده
سروش طیبی
لوگو نشر دهنده

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید