خانه » اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP
اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP
اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP
آموزش PHP & MySQL

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP
اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP

با سلام

توسط این کد می‌تونید کاربر رو مجبور به دانلود یک فایل داخل صفحه بکنید. البته تو این تکه کد اطلاعات فایل از داخل دیتابیس خوانده می‌شه:

<?php
  $filename = $_GET['file']; //Get the fileid from the URL
// Query the file ID
$query = sprintf("SELECT * FROM tableName WHERE id = '%s'",mysql_real_escape_string($filename));
$sql = mysql_query($query);
if(mysql_num_rows($sql) > 0){
  $row = mysql_fetch_array($sql);
  // Set some headers
  header("Pragma: public");
  header("Expires: 0");
  header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
  header("Content-Type: application/force-download");
  header("Content-Type: application/octet-stream");
  header("Content-Type: application/download");
  header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($row['FileName']).";");
  header("Content-Transfer-Encoding: binary");
  header("Content-Length: ".filesize($row['FileName']));

  @readfile($row['FileName']);
  exit(0);
}else{
  header("Location: /");
  exit;
}
?>

 

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید